Polski
English English
Русский Русский
  +48 666 034 230  
  kontakt@enklawapolany.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z POLITYKĄ COOKIES
– ENKLAWA POLANY –

z dnia 21 listopada 2019 r.

I. OGÓLNE

„Orzeł-Kościelisko” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kościelisku, ul. Chotarz Bór 14 I, 34-511 Kościelisko, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180001, NIP 7361597141, REGON 492696368, o kapitale zakładowym w wysokości 1 308 000,00 zł, przetwarza Państwa dane osobowe jako administrator Państwa danych osobowych (ADO) w ramach środków elektronicznego porozumiewania się na odległość.

Korzystanie ze strony internetowej Enklawa Polany jest możliwe bez podawania ADO danych osobowych przez samego Użytkownika, z zastrzeżeniem postanowień pkt II. Jeżeli jednak przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, każdorazowo zwracamy się o zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych następuje w zgodzie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Dołożyliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia jak największej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem wskazanej strony internetowej.

Strona internetowa objęta niniejszą Polityką prywatności: https://www.enklawapolany.pl/ (dalej: Strona internetowa lub Witryna).

Kontakt z ADO: ul. Chotarz Bór 14 I, 34-511 Kościelisko lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej. Dochodzić związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub uzyskać dodatkowe informacje na ich temat można uzyskać pod adresem mailowym kontakt@enklawapolany.pl.

II. GROMADZONE INFORMACJE

Strona internetowa gromadzi szereg ogólnych informacji w razie jej wywołania. Informacje takie są przechowywane jako logi serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są przez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać następujące dane:

 1. czas nadejścia zapytania;
 2. nazwa stacji – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP ;
 3. informacje o błędach przy realizacji transakcji http;
 4. rodzaje przeglądarek internetowych i ich wersje;
 5. system operacyjny używany do wywołania Strony internetowej;
 6. adresy stron, z których następuje odesłanie do Strony internetowej, w przypadku gdy przejście do Witryny nastąpiło poprzez odnośnik;
 7. podstrony Witryny;
 8. data i czas otwarcia Witryny;
 9. adres IP;
 10. dane dostawcy Internetu;

Dane te służą administrowaniu serwerem, na którym utrzymywana jest Witryna. Dane te mogą być wykorzystywane także przez organy ścigania na wypadek działalności mającej charakter niedozwolony. Dane te podlegają również zanonimizowanej analizie pod kątem statystycznym w celu zwiększenia ochrony danych Użytkownika. Anonimowe dane logów serwera zapisywane są osobno od innych danych osobowych. ADO gromadzić może i przetwarzać także inne dane osobowe Użytkowników przez nich podane w celu rozpatrzenia składanych do niego wniosków Użytkownika, które następować może drogą elektroniczną. Dzieje się tak w szczególności, gdy wnioskodawca przesyła odpowiednie informacje, wnioski, reklamacje, zapytania ofertowe, aplikacje pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na Stronie internetowej.

III. KONTAKT ELEKTRONICZNY I TELEFONICZNY

Strona internetowa zawiera funkcjonalności umożliwiające szybki kontakt z ADO, z czym wiąże się przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z ADO pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej, przekazane tą drogą dane osobowe są automatycznie przetwarzane. Takie dane osobowe, przekazywane dobrowolnie przez Użytkownika ADO, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Strona internetowa zawiera funkcjonalności umożliwiające szybki kontakt telefoniczny z ADO za pośrednictwem kliknięcia przycisku Click-to-Call „Zadzwoń”. Opłaty za połączenia wykonywane przez Użytkownika zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Użytkownik.

Nie dochodzi do przekazywania tych danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem usługodawców tele/informatycznych świadczących usługi na obsługę techniczną funkcjonowania Strony internetowej i newslettera (w razie wyrażenia osobnej zgody na newsletter).

Celem umożliwienia ADO kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem dla celów marketingu bezpośredniego, Użytkownik może zgodnie z art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne wyrazić mu uprzednią zgodę. Zgodę tę może cofnąć w każdej chwili, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@enklawapolany.pl o cofnięciu zgody na kontakt telefoniczny lub komunikując to bezpośrednio osobie dzwoniącej.

IV. KOMENTOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Strona internetowa nie umożliwia Użytkownikom możliwości dodawania indywidualnych komentarzy ogólnie dostępnych na Stronie internetowej bądź dokonywania przez nią oceny produktów lub usług.

V. NEWSLETTER

Za pośrednictwem Strony internetowej istnieje możliwość zapisania się do newslettera Enklawa Polany, za pośrednictwem którego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail rozsyłana będzie informacja handlowa związana z Enklawą Polany. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na newsletter zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną złożone za pośrednictwem Strony internetowej można w każdej chwili cofnąć, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@enklawapolany.pl o treści „Rezygnuję z newslettera”. Wskazujemy, że w przypadku nieotrzymania od Państwa zgody na newsletter, nie będziemy mieli możliwości przekazywania informacji o dodatkowych usługach, eventach lub promocjach dostępnych na terenie Enklawa Polany, jeśli sam Użytkownik nie wystąpił o nie inną drogą.

VI. WYMÓG DOSTARCZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Za pośrednictwem Strony internetowej ADO nie świadczy usług drogą elektroniczną. Strona internetowa nie zawiera funkcjonalności sprzedażowych.

Dane osobowe udostępniane są dobrowolnie. Wymóg podania danych osobowych może jednak wynikać z potrzeby procedowania reklamacji, zastrzeżeń lub zapytań dotyczących usług ADO. Dane te udostępniane są ADO za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego na Stronie internetowej. Brak dostarczenia danych osobowych może uniemożliwić ADO rozpatrzenie reklamacji/wniosku/zapytania.

VII. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dane osobowe można przetwarzać wyłącznie wówczas, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO);
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 7. dane osobowe powierzono ADO do przetwarzania,

przy czym dane osobowe przekazywane ADO pozyskiwane są od Użytkownika w celu nawiązania lub utrzymania relacji z kontrahentem i promocji powierzchni nieruchomości Enklawy Polany lub usług własnych ADO, podjęcia działań na żądanie Użytkownika zainteresowanego zawarciem umowy z ADO lub wykonania zawartej z nim umowy bądź na cele rozpatrzenia reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO dla Enklawy Polany.

Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi dla nieruchomości ADO w zakresie funkcjonowania i promocji obiektów Enklawa Polany oraz podmiotom tele/informatycznych świadczących usługi na obsługę techniczną funkcjonowania Strony internetowej i newslettera (w razie wyrażenia osobnej zgody na newsletter).

VIII. CZAS PRZETWARZANIA

Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie jest już konieczne do wykonania umowy, jej rozliczenia lub zainicjowania jej zawarcia zgodnie z wolą Użytkownika. ADO przetwarza i przechowuje dane osobowe Użytkownika, którego dane dotyczą, jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego je pozyskał i w oparciu o konkretną podstawę prawną. ADO w razie odpadnięcia celu lub podstawy prawnej, w szczególności po upływie okresu, na który je pozyskał, usuwa dane. Dane nie są przechowywane dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń.

IX. PRAWA UŻYTKOWNIKA, KTÓREGO DANE DOTYCZĄ

1. PRAWO DO UDZIELENIA INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do uzyskania od ADO w każdym czasie potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące i uzyskania następujących informacji:

 1. jakie jej dane osobowe są przetwarzane,
 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych,
 3. cele przetwarzania,
 4. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 5. (w miarę możliwości) planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 6. informacji o prawie do żądania od ADO sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby uprawnionej oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 7. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby uprawnionej – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 9. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby uprawnionej;
 10. czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO pod adresem mailowym kontakt@enklawapolany.pl. W takim wypadku ADO dostarcza Użytkownikowi, którego dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

2. PRAWO DO SPROSTOWANIA

Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od ADO niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO pod adresem mailowym kontakt@enklawapolany.pl.

3. PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM

Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od ADO niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania lub wnosi sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega ADO;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO pod adresem mailowym kontakt@enklawapolany.pl.

Jeżeli ADO upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe na wyżej wymienionej podstawie, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile ich przetwarzanie nie jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od ADO ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. osoba uprawniona, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający ADO sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. okazało się, ze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba uprawniona, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie uprawnionej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba uprawniona, wniosła sprzeciw – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby uprawionej.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO pod adresem mailowym kontakt@enklawapolany.pl.

5. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do uzyskania od ADO w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła ADO, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ADO, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

o ile nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej ADO.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO pod adresem mailowym kontakt@enklawapolany.pl. Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez ADO bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

6. PRAWO SPRZECIWU

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi bądź gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO), w tym profilowania na tej podstawie. ADO nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO. Nadto Użytkownik, niezależnie od dyrektywy o prywatności i łączności 2002/58/WE, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

7. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH, W TYM PROFILOWANIE

ADO nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania Strony internetowej w zakresie innym, niż wskazany niniejszą Polityką prywatności. Informuje się, że Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja ta: a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a ADO; lub b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega ADO i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub Jeżeli decyzja nie dotyczy szczególnych danych osobowych oraz a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a ADO; b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega ADO i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, ADO wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony ADO, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO pod adresem internetowym kontakt@enklawapolany.pl.

8. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE

Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO pod adresem internetowym kontakt@enklawapolany.pl.

9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO I SĄDU

Jeżeli ADO nie podejmuje działań w związku z żądaniem Użytkownika, którego dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje go o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każdy Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO. Użytkownikowi, którego prawa dotyczą, ma także prawo wniesienia do sądu skargi na decyzję organu nadzorczego. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem niniejszego RODO. Postępowanie przeciwko ADO wszczyna się przed sądem państwa członkowskiego, w którym ADO ma siedzibę. Ewentualnie postępowanie takie może zostać wszczęte przed sądem państwa członkowskiego, w którym Użytkownik, którego dane dotyczą, ma miejsce zwykłego pobytu.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z ADO pod adresem mailowym kontakt@enklawapolany.pl.

X. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Plik cookie zawiera tzw. identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pośrednictwem którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika poprzez jego adres IP, lokalizację i stosowany język, i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Za pomocą plików cookie, ADO może zapewnić Użytkownikom strony internetowej bardziej przyjazną dla Użytkownika ofertę. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. Mogą one zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej w ustawieniach prywatności. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Dzieje się tak już przez samo korzystanie Witryny (np. zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na Stronie internetowej poza komunikatem, przejście dalej) bez zmian ustawień w zakresie prywatności. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika. Dlatego koniecznym jest świadome podjęcie decyzji Użytkownika odnośnie ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika w zakresie plików cookies.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://www.enklawapolany.pl/ i w siedzibie ADO.